شرکت کارگزاری بانک رفاه

کاربر محترم به اطلاع میرساند پیرو دستور سبا از تاریخ 19/01/1399 دامنه کارگزاری بانک رفاه کارگران از آدرسrefahbroker.com به همراه تمامی سامانه ها به آدرس refahbroker.ir انتقال داده شد؛ به منظور استفاده از خدمات کارگزاری میتوانید به این آدرس مراجعه کنید: